Vervoer van gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden

Op 30 juni 2015 loopt de overgangstermijn van het ADR 2013-2014 af. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het huidige hoofdstuk 3.4 van het ADR. (De overgangstermijn is overigens op veel meer zaken van toepassing) 

Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs een brief opgesteld, omdat zij in de praktijk veelvuldig situaties tegenkomen waarbij de oude en nieuwe regels door elkaar worden gebruikt. 

De volgende zaken uit hoofdstuk 3.4 van het ADR zijn van belang:

 • Opleidingseis: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform hoofdstuk 1.3 een Bewustwordingsopleiding te hebben genoten.
 • Colli die gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten, moeten – behalve bij vervoer door de lucht – zijn voorzien van onderstaand etiket.                                                                              
 • De lading dient overeenkomstig de stuwage voorschriften (7.5.7.1) te worden vervoerd.
 • Het gebruik van richtinggevende pijlen, bij vloeistoffen in LQ hoeveelheden, dienen conform de voorschriften te worden aangebracht. (Art.nr. 5.2.1.9 en 7.5.1.5) Tijdens het vervoer dient de stand van de colli in het voertuig overeenkomstig te zijn. 

Ter info de sanctiebedragen bij het niet voldoen:

 • Stuwage voorschriften niet nageleefd, € 1.575,–
 • Verpakking niet voorzien van LQ label, € 770,–
 • Geen / onjuiste stand richting gevende pijlen, € 1.190,–
 • Personeel niet opgeleid?  € 1.190,–  ….. de opleiding kost een stuk minder!

(Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.)

ILT gaat handhaven op ongeoorloofd openen van collo

ILT gaat handhaven op ongeoorloofd openen van collo (17-06-15)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bij overtredingen van artikel 7.5.7.5 en of 8.3.3, naar alle betrokken partijen strafrechtelijk dan wel bestuurlijk optreden.

Artikel 7.5.7.5:Leden van de bemanning van het voertuig mogen een collo dat gevaarlijke goederen bevat, niet openen.

Artikel 8.3.3:Een bestuurder of een bijrijder mag geen collo met gevaarlijke goederen openen.

Beide artikelen uit het ADR 2015-2016 laten er geen onduidelijkheid over bestaan wat de bedoeling is. Maar zoals wel vaker, zijn ookhier weer uitzonderingen op van toepassing. In de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) in artikel 3, van de aanvullende voorschriften 7.5.7.5/8.3.3 N, zijn er twee uitzonderingen gemaakt:

In afwijking van randnummers 7.5.7.5 / 8.3.3 van Bijlage 1, mag de chauffeur of de bijrijder:

a)Een buitenverpakking openen die gevaarlijke stoffen bevat, die als pesticiden worden toegepast;

b)Een IBC openen, waarin UN 1202, dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd.Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en de wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.        

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen

GHS-CLP richtlijnen van kracht

Dit artikel is van toepassing op het verpakken en etiketteren voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, niet voor het vervoer. De geldende ADR richtlijnen blijven dan ook onverminderd van kracht. 

Sinds maandag 1 juni jl. is de overgangsperiode voor het indelen / classificeren, etiketteren en verpakken volgens de CLP-verordeningverlopen. Vanaf genoemde datum geldt dat alleen nog gebruik mag worden gemaakt van de nieuwe wet- en regelgeving.

Vanaf 1 juni 2015:

 • Indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels volgens CLP is verplicht.
 • De Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG worden ingetrokken.
 • Voor mengsels geleverd voor deze datum geldt een vrijstelling van de verplichting voor etikettering en verpakken tot 1 juni 2017.
 • In het veiligheidsinformatieblad moet de indeling van chemische stoffen en mengsels volgens EU-GHS worden opgenomen.
 • Inwerkingtreding 2e ATP (EG.nr.286/2011). Mengsels geleverd voor 1 december 2015 hoeven niet te voldoen aan de 2e ATP tot 1 december 2017.

Op de site stoffen-info.nl van de Rijksoverheid staat alle voor u belangrijke informatie over de invoering van GHS-CLP.

 

GDP symbolen