Registratie slecht gesloten SZA-vaten

De ZAVIN in Dordrecht, de enige partij in Nederland die “Specifiek Ziekenhuis Afval” (SZA) mag verwerken, heeft onlangs met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afspraken gemaakt over de aanlevering van niet (goed) gesloten afvalvaten. In het verleden werd hier veelal mild mee omgegaan, omdat direct verwerken de snelste oplossing was. Aan die situatie is dus een eind gekomen. ZAVIN voert nu een zogeheten “zero tolerance” beleid conform artikel 47 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS).

Op grond van dit artikel zal de ZAVIN afwijkingen direct melden bij de ILT. De volgende afspraken heeft zij daarover gemaakt:

 • levering met open en/of niet goed gesloten vaten, teveel vrije vloeistof per verpakkingseenheid, te zware vaten of vaten zonder de juiste etikettering worden geregistreerd en maandelijks teruggekoppeld aan ILT.
 • leveringen met lekkage, open en/of niet gesloten verpakkingen UN2814/2900 en/of verpakkingen waar scherpe voorwerpen uitsteken worden direct gemeld bij de piketdienst van ILT.

Welke acties de ILT vervolgens hieraan verbindt, is vooralsnog niet bekend. Zij heeft echter wel aangegeven hier waarschijnlijk handhavend in op te gaan treden.

Het is dus in ieders belang om de afvalverpakkingen met SZA:

 • goed en deugdelijk te sluiten,
 • juist te etiketteren,
 • de vullingsgraad en maximale gewicht te respecteren,
 • en waar nodig voldoende absorptiemateriaal toe te voegen.

Inspectie SZW controleert op werken met gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is deze maand begonnen met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. “Voldoet een bedrijf aan de REACH-verplichtingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden?” en “Hoe is het gesteld met de gegevens op de Veiligheids Informatie Bladen (VIB)?”.  Uit eerdere inspecties bleek namelijk dat bij een aantal bedrijfsgroepen nog het nodige te verbeteren is op het gebied van het VIB.

De volgende branches hebben de aandacht van de inspecteurs:

 • Gevelreiniging (verwijderen van graffiti en het impregneren van muren en daken)
 • Auto- en vrachtwagenreiniging (schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoop klaar maken)
 • Vloercoatingsbedrijven
 • Betonrenovatie
 • Schilders

Op de website van de Inspectie SZW kunnen bedrijven op verschillende manieren nagaan of zij alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben.  Zie ook onze eerdere berichten over de VIB-check.

Wat is REACH?  REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Deze verordening beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden en is van toepassing op alle landen van de Europese Unie. Fabrikanten / importeurs, distributeurs en gebruikers zijn de drie groepen die met REACH te maken hebben. Eén van de verplichtingen is, dat verkopers van chemische stoffen of mengsels het VIB aan professionele gebruikers moeten meegeven. Consumenten vallen hier niet onder. Die hebben in de praktijk voldoende aan het etiket op de verpakking.

ADR 2017-2018

Op 1 januari 2017 worden de nieuwe richtlijnen van het ADR van kracht. (Er geldt zoals altijd een algemene overgangstermijn van 6 maanden). De voorgenomen wijzigingen zijn inmiddels bekend en liggen ter inzage. Een van de functies van de Veiligheidsadviseur is, om u juist en volledig hierover te informeren. Welke veranderingen zijn voor u belangrijk en op uw bedrijf of organisatie van toepassing?

Bedrijven die bij VHLS zijn aangesloten ontvangen deze informatie automatisch en worden waar nodig begeleid bij de implementatie van de veranderingen. Wanneer u geen klant bent en toch bij wilt blijven, kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van onze dienstverlening. Door het bijvoorbeeld laten uitvoeren van een “Nulmeting” wordt een inventarisatie gedaan naar de stand van zaken op uw bedrijf conform de nieuwe regels 2017-2018.

Tipje van de sluier: Er komen twee etiketten bij vanaf 2017.

 

Doe de VIB-check!

Om veilig en gezond te kunnen werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. is het Veiligheids Informatie Blad (VIB) haast onmisbaar.  Het VIB, ook wel MSDS of SDS genoemd, geeft u informatie over alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het veilige gebruik en transport.  De leverancier van het product en VIB is wettelijk verplicht om juiste en complete gegevens aan te leveren. Als er onjuiste gegevens op staan, of zaken ontbreken, kan dat gevaar opleveren.

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetsite geopend waar u uw Veiligheidsinformatieblad kunt controleren. Zo kunt u dus zelf, ook als ontvanger of afnemer, nagaan of de gegevens juist en volledig zijn.

VIB – ADR

In rubriek 14 van het VIB vindt u belangrijke informatie over de transportmodaliteiten. Wanneer een stof of voorwerp in het ADR is ingedeeld, staat dat in deze rubriek.  Wanneer de stof niet als gevaarlijk is geclassificeerd voor het vervoer, moet ook dat staan vermeld.  Twijfelt u, of zijn zaken niet duidelijk, neem dan contact op met uw leverancier. Voor vragen over het ADR of de andere vervoersmodaliteiten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.