ADR Bewustwording? Een bittere noodzaak!

“Scientia Potentia Est” is een uitspraak in het Latijn van Francis Bacon. In het Nederlands betekent de zin: “Kennis is macht”. Hiermee stelde Bacon dat kennis en/of scholing één van de belangrijkste dingen is in het leven. Zo, de toon is gezet.

In alle wet- en regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen, denk hierbij aan – opslag, transport, verpakken, verwerken etc. -, is bepaald dat iedereen een opleiding moet hebben gevolgd. Vanuit het oogpunt van Arbo-, overige milieuvoorschriften en ook het ADR geldt dat personeel dat betrokken is bij het behandelen van gevaarlijke stoffen moet zijn opgeleid.

Het ADR is vrij duidelijk over wie welke “opleiding” moet hebben gevolgd:

  • De Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen
  • Chauffeurs
  • Overige betrokken medewerkers

Vanzelfsprekend verschillen de eisen qua inhoud en toetsing per doelgroep. We richten ons hier verder op de “overige betrokken medewerkers” en “chauffeurs die vervoeren onder de vrijstellingen”. 

Voor deze twee groepen geldt, dat zij een zogenoemde “Bewustwordingsopleiding” moeten hebben gevolgd. In hoofdstuk 1.3 van het ADR lezen we dat de opleiding, al naar gelang de verantwoordelijkheden en taken van de betreffende persoon, kan worden ingevuld.

Het personeel moet bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat er daarbij om dat deze direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden. Wanneer het vervoer een multimodaal vervoersproces inhoudt, moet men op de hoogte zijn van de voorschriften die van toepassing zijn op de andere modaliteiten. Zaak is om een ieder bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures. 

Tot slot dient er een dossier te worden aangelegd dat bij controle aan de betreffende instanties ter inzage kan worden gegeven. Dit dossier dient 5 jaar te worden bewaard. 

Actualiteit:

Recente incidenten en controles tonen helaas aan, dat het met de scholing lang niet overal in orde is. Men is te vaak niet op de hoogte en menigeen gaat er dus ten onrechte vanuit, dat alles voor elkaar is. Vooral bij het vervoer onder de vrijstellingen van het ADR loopt het spaak. Vrijgesteld betekent niet dat u nergens aan hoeft te voldoen. Onthoudt daarom het volgende:

Om van een vrijstelling gebruik te maken, moet je wel ergens aan voldoen!