ADR jaarverslag

Het ADR jaarverslag

Wanneer u op grond van het ADR/VLG een (externe) Veiligheidsadviseur aangesteld dient te hebben, valt u automatisch ook onder de verplichting van het ADR jaarverslag.  In randnummer 1.8.3.3 staat namelijk dat de adviseur een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag moet opstellen. Qua inhoud gaat dit over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld aan de nationale autoriteiten.  “Betrekking tot het vervoer” moet u zien in de breedste zin des woords. Dus ook alle activiteiten voorafgaand en/of opvolgend van dat vervoer.

Om de kwaliteit van zowel de Veiligheidsadviseur en het jaarverslag te controleren, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Beleidsregel Veiligheidsadviseur opgesteld. De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de adviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. De inspectie beoordeelt bovendien ook het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste aanwezig moeten zijn. Het gaat hierbij om een beschrijving van:

• de algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
• de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
• de opleiding van de veiligheidsadviseur;
• incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
• het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
• procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
• de controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
• de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Het moge duidelijk zijn dat het opstellen van een goed onderbouwd en volledig jaarverslag, een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid binnen uw bedrijf. U voldoet niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar u heeft ook deugdelijk manifest in handen met eventuele verbeterpunten en vervolgstappen. VHLS werkt graag samen met u aan een veilige toekomst.

ADR Nederlands 2019-2020