ADR

Wat houdt het ADR in?

ADR is de afkorting van “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Vrij vertaalt de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

In 1957 werd dit verdrag door de Economische Commissie voor Europa en de Verenigde Naties gesloten in het Zwitserse Genève. Begin 1968 trad het in werking en zijn er sindsdien 39 landen toegetreden tot het verdrag. Om de twee jaar (op de oneven jaren) worden die voorschriften door een commissie deskundigen aangepast aan de stand van de techniek en wetenschappelijke kennis.

De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” van de VN. Daarbij worden ze zoveel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID) en binnenwateren (ADN). Dat is praktisch handig wanneer tijdens een transport van A naar B naast de vrachtwagen ook gebruik van een trein of binnenschip wordt gemaakt. Er zijn echter wel verschillen, maar daar gaan we hier niet op in.

In Nederland vormt het ADR een bijlage van het VLG, het reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast dat Europese ADR gelden er per land ook nog nationale regels. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de tunnels of de veerdienst naar de Waddeneilanden. We zullen u hier verder niet mee vermoeien. Weet dat de VHLS Veiligheidsadviseur ADR deze kennis voor u in huis heeft.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

“Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen, reeds in kleine hoeveelheden, gevaar, schade of ernstige hinder kunnen veroorzaken voor mens, dier en milieu”.

Herkenning gevaarlijke stoffen:

Wanneer gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen zijn deze herkenbaar aan het zogenaamde UN-nummer, bijvoorbeeld UN 1202 dieselolie. Dit nummer met daaraan gekoppeld de stofnaam is wereldwijd hetzelfde. Gevaarlijke stoffen zijn ook te herkennen aan de gevaarsetiketten, deze etiketten geven de gevaarseigenschap van de stof weer. Ook deze etikettering is wereldwijd gelijk.

ADR gevaarsetiketten