VHLS Nieuwsdienst stopt

Na een periode van ruim drie jaar staakt onze nieuwsdienst haar activiteiten.

Deels door tijdgebrek, deels vanwege het feit wij belangrijke nieuwsfeiten rechtstreeks met onze opdrachtgevers communiceren.

U hoeft als klant dus niet zelf op zoek naar nieuwsberichten die op uw bedrijfsvoering van toepassing kunnen zijn.

Bent u geïnteresseerd naar deze en of andere mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

ADR 2019: voorschot op een nieuw vervoersdocument! update

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de deskundigen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen werken nu al aan de ADR-editie 2019 – 2020. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is die van het vervoersdocument. Bedrijven die hun softwarepakket of databases de komende tijd gaan updaten, zouden deze voorgenomen wijziging in overweging mogen nemen. Dat voorkomt straks een hoop narigheid, extra werk en kosten.

Vanaf 2019 wordt het namelijk verplicht om bij gebruikmaking van 1.1.3.6.3 voor elke vervoerscategorie de punten op het document te zetten, zodat de chauffeur (vervoerder) makkelijker kan berekenen of gebruik kan worden gemaakt van deze 1.000-puntenregeling.

Bron: DB Schenker

Misverstanden in de praktijk

In de praktijk leidde dit nogal eens tot misverstanden en foute berekeningen, omdat de chauffeur dit vaak zelf moest berekenen. Om onder deze vrijstelling te rijden moet dat namelijk wel op het vervoersdocument staan. Dat geldt overigens niet alleen voor de vervoerder, maar ook voor de afzender en geadresseerde. Zeker wanneer zij bijvoorbeeld gebruik wensen te maken van de vrijstelling tot het aanstellen van een (externe) gecertificeerd Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie over dit of een van de ander onderwerpen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

 

 

BHV-ers hebben vaak onvoldoende kennis over gevaarlijke stoffen.

Uit een onlangs door VHLS uitgevoerd onderzoekt blijkt, dat een groot deel van de BHV-ers geen of onvoldoende kennis heeft over gevaarlijke stoffen. Dit, terwijl zij juist zijn aangewezen om bij een calamiteit of voorval hulp te bieden. 

ARBO-wet

In artikel 15 van de ARBO-wet is voor werkgevers de verplichting opgenomen om één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Die BHV-ers verlenen eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast verlenen zij bijstand bij het beperken en bestrijden van brand en verdere beperking van de gevolgen bij een ongeval. De laatste taak is het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het bedrijf of de inrichting. Voor de uitvoering van deze taken en verantwoordelijkheden dienen zij te beschikken over de juiste opleiding en uitrusting.

Veiligheidsinformatieblad (MSDS of SDS)

Uit een rondgang blijkt dat een groot deel van de BHV-ers onbekend is met het veiligheidsinformatieblad, ook wel MSDS of SDS genoemd. Op de vraag waar men tijdens een incident met gevaarlijke stoffen de informatie vandaan haalt, blijkt een groot deel dit niet te weten. En dan te bedenken dat iedere seconde telt!  Het hier genoemde Veiligheidsinformatieblad biedt namelijk juist die informatie, die op dat moment van levensbelang kan zijn. Dit blad behoort te zijn opgebouwd uit 16 rubrieken. Bij hulpverlening zijn rubriek 4 Eerste hulpmaatregelen en rubriek 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming onmisbaar. 

Vanuit diverse wetsdomeinen en voorschriften bent u als werkgever verplicht om deze Veiligheidsinformatiebladen in de Nederlandse taal in huis te hebben. Medewerkers moeten toegang hebben tot deze informatie en hier kennis van nemen.

Gevaarlijke stoffen, alleen ADR?

We zouden wellicht in de verleiding komen, door te denken dat die Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) er alleen voor ADR-geclassificeerde stoffen zijn. Niets is minder waar. Ze behoren er namelijk voor alle gevaarlijke stoffen te zijn, ook die thuis in uw keukenkastje staan. Dus staan er op uw bedrijf bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandbare vloeistoffen, spuitbussen of tipp-ex op uw bureau, dan behoort u daarvan de VIB’s in huis te hebben. Moeilijk is dat niet, want uw leverancier is verplicht deze op eerste aanvraag kosteloos in de Nederlandse taal te verstrekken. Dat mag zowel digitaal als hard-copy. Wist u bijvoorbeeld dat er ook een VIB is van de accu in uw telefoon? Nee, bel dan meteen uw leverancier….. met een ander toestel.

En hoe nu verder….

Vraag uw BHV-opleider of deze bij de volgende training extra aandacht schenkt aan de gevaarlijke stoffen en VIB’s. 

ILT: zero-tolerance beleid ten aanzien van opleiding

Volgens het twitter account @ILT_gevaarstof gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend optreden ten aanzien van opleiding personeel. Vanaf 1 juli aanstaande geldt er een zogenoemd “Zero-tollerance” beleid. Er wordt dan direct proces verbaal opgemaakt.

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, bedraagt het boetebedrag € 1.200,00 per niet opgeleide medewerker.

Opleidingsverplichting

In de voorschriften van het ADR (gevaarlijke stoffen wegvervoer), RID (spoorvervoer), ADN (binnenvaart) en IMDG (zeevervoer) is de verplichting opgenomen dat direct betrokken medewerkers voldoende moeten zijn opgeleid. Deze opleiding moet, al naar gelang de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende persoon, in de volgende vorm geschieden:

Algemene bewustmaking

Het personeel moet bekend zijn met de algemene voorschriften van bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat hierbij echter niet alleen om het daadwerkelijke vervoer, maar om de zogenoemde vervoershandelingen. De handelingen, voorafgaand of opvolgend aan het vervoer, bestaan onder meer uit het laden, lossen, verpakken, etiketteren, opmaak vervoersdocumentatie, vullen etc.

Functiespecifieke opleiding

Het personeel moet zijn opgeleid in de voorschriften van de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, direct aansluitend op hun taken en verantwoordelijkheden.
Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodaal vervoersproces inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die van toepassing zijn op de andere vervoerswijzen.

Veiligheidsopleiding

In verband met de mogelijke gevaren van verwonding of blootstelling als gevolg van een incident bij het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel zijn opgeleid inzake de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen.
De opleiding moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures. De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.

Documentatie

De dossiers omtrent de genoten opleiding overeenkomstig dit hoofdstuk moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of de bevoegde autoriteit. De dossiers moeten door de werkgever gedurende een periode vastgesteld door de bevoegde autoriteit worden bewaard. De opleidingsdossiers moeten worden gecontroleerd bij het aanvaarden van een nieuwe betrekking.

ARBO-wet

Los van de vervoerswetgeving bepaalt ook de ARBO-wet (Artikel 8) dat medewerkers voldoende moeten zijn opgeleid. De werkgever zal dit moeten kunnen aantonen! Kunt u dat niet, dan zijn de gevolgen voor u.

 

Zie voor meer info onze pagina opleidingen.

 

VBM wil nader onderzoek naar vervoer gevaarlijke stoffen

Nieuwsuur

VBM-voorzitter Jean Debie pleit voor een nader onderzoek naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Debie deed zijn uitspraak in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van 31 januari jl. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel vindt het onaanvaardbaar dat er risico’s  worden gelopen bij de vervoershandelingen binnen de krijgsmacht. Een militair chauffeur moest zich onlangs voor de rechter verantwoorden. Hij werd beschuldigd van het ongeoorloofd vervoer van in Nederland niet goedgekeurde zuurstofcilinders. De VBM vindt dit onaanvaardbaar. Zij wijt dit namelijk aan de nalatigheid in de top van de organisatie. De betreffende zuurstofcilinders waren afkomstig uit een luchtmachtmagazijn.

Onderzoek en plan van aanpak

Naar aanleiding van het incident werd er een onderzoek ingesteld.  Daaruit blijkt dat de leidinggevenden binnen de luchtmacht de processen en regels aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen niet of onvoldoende kennen. Nieuwsuur meldde vervolgens dat “Veilig vervoer geen prioriteit is, en de medewerkers slecht of helemaal niet zijn opgeleid”. Defensie heeft in een reactie laten weten dat er verbetermaatregelen zijn getroffen. Daarom zijn de controles aangescherpt en Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen aangesteld. De VBM vindt echter dat gelet op de risico’s eerst de kwaliteit en kennis binnen de gehele organisatie op orde moet zijn. Ten slotte:  voorzitter Debie wil dan ook een plan van aanpak van de ‘verbetermaatregelen’ zodat de bonden de voortgang ervan kunnen monitoren.

Reactie VHLS

Het is niet voor niets dat voor alle transportmodaliteiten er opleidingseisen zijn gesteld voor de direct betrokken medewerkers. Een gedegen Bewustwordingstraining en periodieke herhaling zijn voorgeschreven en een pré om aan de stringente voorschriften te voldoen. Middels een juiste zowel theoretisch als praktijkgerichte training, kunnen misstanden zoals deze eenvoudig worden voorkomen.

Bron: www.vbm.info

 

ILT: blijvende focus op klinieken in 2018

Een van de vele aandachtspunten in 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijven de zelfstandige klinieken en behandelcentra. In 2015 maakte de inspectiedienst een begin met het controleren op gevaarlijke stoffen bij deze doelgroep. Bij 50 klinieken werden de zogenoemde administratieve bedrijfscontroles uitgevoerd. In de praktijk betekent dit wel dat naast de administratie op kantoor ook een rondgang door de kliniek wordt gemaakt. De resultaten logen er niet om: er werden behoorlijk wat tekortkomingen geconstateerd.

Een jaar later ging het al wat beter. Uit 25 controles bleek dat de branche steeds beter bekend raakt met de voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De cijfers van het afgelopen jaar zijn nog niet bekend, maar men verwacht dat deze trend zich doorzet. 

Ondanks die substantiële verbetering kan de vlag nog niet uit. Ook voor dit jaar en 2019 zal de ILT bedrijfscontroles uitvoeren. 

Veiligheidsadviseur

Uit onze eigen ervaring blijkt dat de meeste klinieken geen verplichting hebben tot het aanstellen van een (in- of extern) gecertificeerd Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (ADR). Daar is op zich niets mis mee, alleen hoe haalt men dan de kennis en expertise in huis? Een manier is het laten opleiden van medewerkers door middel van de verplicht gestelde Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen. De kliniek voldoet dan aan de opleidingsverplichting voor personeel en haalt op die manier kennis in huis. 

Vanzelfsprekend is er altijd de mogelijkheid om de assistentie van een Veiligheidsadviseur in te roepen. De uitvoering van een uitgebreide nulmeting wordt vastgelegd in een rapportage. Daarin zijn opgenomen constateringen en aanbevelingen waarmee uw kliniek voldoet aan de voorschriften van het ADR.

Tip: ADR-Bewustwordingstraining speciaal voor de medische sector.

Aanvullende info: Factsheet “Onderzoek klinieken 2015” door de Inspectie Leefomgeving en Transport (PDF-bestand).

SZW “programma beroepsziekten”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start volgend jaar met het vierjarige “Programma Beroepsziekten”. In de eerste twee jaar (2018-2019) richt het SZW zich op beroepsziekten die worden of mogelijk worden veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Aandacht hiervoor is hard nodig omdat aan gevaarlijke stoffen toe te schrijven ziekten nog veel voorkomen. Het werken met deze stoffen en/of producten is zeker niet zonder risico’s. Bij het verkeerd of geen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), of het gebruik van verkeerde PBM’s, zijn de eventuele gevolgen niet te overzien.

Dit geldt zowel voor de zogenoemde kortstondige als langdurige blootstelling. Onterecht wordt vaak gedacht dat een korte blootstelling geen gevaar oplevert, maar niets is minder waar. Ook de incubatietijd, de tijd die verstrijkt voordat we de eerste symptomen krijgen, kan langer zijn dan menigeen vooraf heeft bedacht.

Het ministerie van SZW heeft een zelf-inspectietool ontwikkeld om bedrijven de helpende hand te bieden. Hier checkt u eenvoudig zelf welke stoffen u ‘in huis’ heeft en welke risico’s daaraan verbonden zijn.

Ook wanneer er binnen uw bedrijf geen blootstelling is, men haalt de stoffen bijvoorbeeld niet uit de verpakking (bijv. transportbedrijven), is het invullen van deze zelf-inspectietool nuttig. Want weet u bijvoorbeeld wat te doen als het mis gaat? 

In een goed opgestelde en uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden gevaarlijke stoffen meegenomen in de beoordeling. Staan ze ook in uw RI&E? Nee, maar u heeft ze wel. Onderneem ook dan actie en wees de inspectie en schade voor!

Diploma Hogere Veiligheidskunde

Het was vandaag (31-10-17) vroeg uit de veren, want om 9.00 stond in Almelo de presentatie van mijn eindscriptie Hoger Veiligheidskundige op het programma. Deze opleiding begon voor mij in januari 2016 en heeft mij veel gebracht. Niet alleen qua kennis maar ook op het gebied van analyseren, observeren en het verkrijgen van inzicht. Een bijzondere ervaring die succesvol is afgerond met het diploma Hogere Veiligheidskunde.

De i.o. achter deze titel is vanaf vandaag dus verleden tijd. Ik ben aan een nieuwe fase begonnen om de (werk)omgeving waar gewenst veiliger te maken en te houden. Iedere dag opnieuw. Mijn innerlijke motivatie wil ik graag delen met zij die daar behoefte aan hebben.

Kabinet-Rutte III van start

Vandaag heeft koning Willem-Alexander de ministers en staatssecretarissen van het derde kabinet Rutte beëdigd. Met deze beëdiging krijgen we een nieuwe minister en staatssecretaris op het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), voorheen Infrastructuur en Milieu. Aan het hoofd van het ministerie staat sinds 26 oktober 2017 minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), met de portefeuille Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart (maritieme zaken) en Luchtvaart. De staatssecretaris is Stientje van Veldhoven (D66) met de portefeuille Milieu (niet-Klimaat), Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en Planbureau Leefomgeving.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen volgt demissionair minister Schultz van Haegen op, Van Veldhoven treedt in de voetsporen van Dijksma. Naast het verschuiven van de poppetjes is het oude ministerie voor Infrastructuur en Milieu ook de onderdelen ruimtelijke ordening en een groot deel van milieubeleid kwijt geraakt aan andere ministeries. VHLS wenst beide dames succes met hun nieuwe uitdaging.

Afbeeldingsresultaat
Cora van Nieuwenhuizen
Afbeeldingsresultaat voor stientje van veldhoven
Stientje van Veldhoven

Frankrijk scherpt regels parkeren aan (tankvervoer)

Op vrijdag 13 oktober jl. heeft de Franse overheid een besluit gepubliceerd met betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Dit met het doel om ongevallen te voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan te beperken. De maatregelen hebben betrekking op:

  • De omheining van parkeerplaatsen,
  • de afstand tot de openbare weg en woningen,
  • de organisatie van het parkeren,
  • de kennis over de aard van de aanwezige lading,
  • de preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling,
  • het optreden van bewakers en
  • de informatie aan hulpverleners.

Het nieuwe besluit regelt tevens het parkeren op de openbare weg van meer dan 12 uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de bebouwde kom moet een minimale afstand van 50 meter worden gerespecteerd ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.

Tankwagens, accuvoertuigen en voertuigen die afneembare tanks, tankcontainers, draagbare tanks of multi-element gascontainers bevatten, indien uitgerust met gevaarsetiket  2.1 of 3 mag niet binnen 10 m van een ander voertuig van hetzelfde type parkeren met een kaartje van modellen nrs. 2.1, 2.3, 3 of 6.1 of van een ander voertuig voorzien van modellen nrs. 1 of 1.5, en vice versa.

De nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling op het reeds bestaande ADR 2017-2018.

De drempelcriteria vindt u in onderstaande tabel.

klasse materiaal Capaciteit of hoeveelheid
Capaciteit van de tank (l) Colli (kg)
2 Vlambare gassen (classificatiecodes inclusief alleen de letter F, gevaarscodes 223,23,238,239) 3 000 Niet relevant
GPL (Nr ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978) 3 000 10 000
Giftige gassen (classificatiecodes waaronder T, TF, TC, TO, TFC of TOC) 0 Niet relevant
3 Vlambare vloeistoffen in verpakkingsgroepen I en II 3 000 Niet relevant

De volledige Franse tekst vindt u hier.  

Bron: Legifrance.gouv.fr