BHV-ers hebben vaak onvoldoende kennis over gevaarlijke stoffen.

Uit een onlangs door VHLS uitgevoerd onderzoekt blijkt, dat een groot deel van de BHV-ers geen of onvoldoende kennis heeft over gevaarlijke stoffen. Dit, terwijl zij juist zijn aangewezen om bij een calamiteit of voorval hulp te bieden. 

ARBO-wet

In artikel 15 van de ARBO-wet is voor werkgevers de verplichting opgenomen om één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Die BHV-ers verlenen eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast verlenen zij bijstand bij het beperken en bestrijden van brand en verdere beperking van de gevolgen bij een ongeval. De laatste taak is het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het bedrijf of de inrichting. Voor de uitvoering van deze taken en verantwoordelijkheden dienen zij te beschikken over de juiste opleiding en uitrusting.

Veiligheidsinformatieblad (MSDS of SDS)

Uit een rondgang blijkt dat een groot deel van de BHV-ers onbekend is met het veiligheidsinformatieblad, ook wel MSDS of SDS genoemd. Op de vraag waar men tijdens een incident met gevaarlijke stoffen de informatie vandaan haalt, blijkt een groot deel dit niet te weten. En dan te bedenken dat iedere seconde telt!  Het hier genoemde Veiligheidsinformatieblad biedt namelijk juist die informatie, die op dat moment van levensbelang kan zijn. Dit blad behoort te zijn opgebouwd uit 16 rubrieken. Bij hulpverlening zijn rubriek 4 Eerste hulpmaatregelen en rubriek 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming onmisbaar. 

Vanuit diverse wetsdomeinen en voorschriften bent u als werkgever verplicht om deze Veiligheidsinformatiebladen in de Nederlandse taal in huis te hebben. Medewerkers moeten toegang hebben tot deze informatie en hier kennis van nemen.

Gevaarlijke stoffen, alleen ADR?

We zouden wellicht in de verleiding komen, door te denken dat die Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) er alleen voor ADR-geclassificeerde stoffen zijn. Niets is minder waar. Ze behoren er namelijk voor alle gevaarlijke stoffen te zijn, ook die thuis in uw keukenkastje staan. Dus staan er op uw bedrijf bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandbare vloeistoffen, spuitbussen of tipp-ex op uw bureau, dan behoort u daarvan de VIB’s in huis te hebben. Moeilijk is dat niet, want uw leverancier is verplicht deze op eerste aanvraag kosteloos in de Nederlandse taal te verstrekken. Dat mag zowel digitaal als hard-copy. Wist u bijvoorbeeld dat er ook een VIB is van de accu in uw telefoon? Nee, bel dan meteen uw leverancier….. met een ander toestel.

En hoe nu verder….

Vraag uw BHV-opleider of deze bij de volgende training extra aandacht schenkt aan de gevaarlijke stoffen en VIB’s.