GHS-CLP richtlijnen van kracht

Dit artikel is van toepassing op het verpakken en etiketteren voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, niet voor het vervoer. De geldende ADR richtlijnen blijven dan ook onverminderd van kracht. 

Sinds maandag 1 juni jl. is de overgangsperiode voor het indelen / classificeren, etiketteren en verpakken volgens de CLP-verordeningverlopen. Vanaf genoemde datum geldt dat alleen nog gebruik mag worden gemaakt van de nieuwe wet- en regelgeving.

Vanaf 1 juni 2015:

  • Indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels volgens CLP is verplicht.
  • De Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG worden ingetrokken.
  • Voor mengsels geleverd voor deze datum geldt een vrijstelling van de verplichting voor etikettering en verpakken tot 1 juni 2017.
  • In het veiligheidsinformatieblad moet de indeling van chemische stoffen en mengsels volgens EU-GHS worden opgenomen.
  • Inwerkingtreding 2e ATP (EG.nr.286/2011). Mengsels geleverd voor 1 december 2015 hoeven niet te voldoen aan de 2e ATP tot 1 december 2017.

Op de site stoffen-info.nl van de Rijksoverheid staat alle voor u belangrijke informatie over de invoering van GHS-CLP.

 

GDP symbolen