ILT: zero-tolerance beleid ten aanzien van opleiding

Volgens het twitter account @ILT_gevaarstof gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend optreden ten aanzien van opleiding personeel. Vanaf 1 juli aanstaande geldt er een zogenoemd “Zero-tollerance” beleid. Er wordt dan direct proces verbaal opgemaakt.

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, bedraagt het boetebedrag € 1.200,00 per niet opgeleide medewerker.

Opleidingsverplichting

In de voorschriften van het ADR (gevaarlijke stoffen wegvervoer), RID (spoorvervoer), ADN (binnenvaart) en IMDG (zeevervoer) is de verplichting opgenomen dat direct betrokken medewerkers voldoende moeten zijn opgeleid. Deze opleiding moet, al naar gelang de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende persoon, in de volgende vorm geschieden:

Algemene bewustmaking

Het personeel moet bekend zijn met de algemene voorschriften van bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat hierbij echter niet alleen om het daadwerkelijke vervoer, maar om de zogenoemde vervoershandelingen. De handelingen, voorafgaand of opvolgend aan het vervoer, bestaan onder meer uit het laden, lossen, verpakken, etiketteren, opmaak vervoersdocumentatie, vullen etc.

Functiespecifieke opleiding

Het personeel moet zijn opgeleid in de voorschriften van de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, direct aansluitend op hun taken en verantwoordelijkheden.
Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodaal vervoersproces inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die van toepassing zijn op de andere vervoerswijzen.

Veiligheidsopleiding

In verband met de mogelijke gevaren van verwonding of blootstelling als gevolg van een incident bij het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel zijn opgeleid inzake de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen.
De opleiding moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures. De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.

Documentatie

De dossiers omtrent de genoten opleiding overeenkomstig dit hoofdstuk moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of de bevoegde autoriteit. De dossiers moeten door de werkgever gedurende een periode vastgesteld door de bevoegde autoriteit worden bewaard. De opleidingsdossiers moeten worden gecontroleerd bij het aanvaarden van een nieuwe betrekking.

ARBO-wet

Los van de vervoerswetgeving bepaalt ook de ARBO-wet (Artikel 8) dat medewerkers voldoende moeten zijn opgeleid. De werkgever zal dit moeten kunnen aantonen! Kunt u dat niet, dan zijn de gevolgen voor u.

 

Zie voor meer info onze pagina opleidingen.