Is uw Beveiligingsplan nog op orde?

Bedrijven die gevaarlijke goederen opslaan en of vervoeren met een hoog gevarenpotentieel zijn wettelijk verplicht om een Beveiligingsplan op te stellen.

We hebben het hierbij over goederen waarbij de mogelijkheid bestaat van misbruik voor terroristische doeleinden. Gevaar voor ernstige gevolgen, zoals het verlies van talrijke mensenlevens, massale vernielingen en, met name voor de klasse 7 (radioactieve stoffen), grootschalige sociaal-economische ontwrichting. In hoofdstuk 1.10 van het ADR “Voorschriften voor beveiliging”  staat uitgebreide informatie waaraan een Beveiligingsplan moet voldoen.

In tabel 1.10.3.1.2 staat een overzicht van gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel. Als u stoffen, in bepaalde hoeveelheden, uit die lijst bezit zullen maatregelen moeten worden genomen qua beveiliging. Een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen raadplegen is een pré, voor zover deze nog niet op grond van andere regelgeving moet zijn aangesteld.

De gevaarlijke goederen met hoog risico andere dan klasse 7 zijn deze die in onderstaande tabel 1.10.3.1.2 vermeld staan en in grotere dan de aldaar aangegeven hoeveelheden vervoerd worden.

Tabel 1.10.3.1.2: Lijst van de gevaarlijke goederen met hoog risico
Klasse
Subklasse
Stof of voorwerp
Hoeveelheid
Tank
(liter)(c)
Losgestort
(kg) (d)
Colli
(kg)
1
1.1
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
(a)
(a)
0
1.2
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
(a)
(a)
0
1.3
Ontplofbare stoffen en voorwerpen van compatibiliteitsgroep C
(a)
(a)
0
1.4
Ontplofbare stoffen en voorwerpen van de UN-nummers 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 en 0500
(a)
(a)
0
1.5
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
0
(a)
0
2
Brandbare gassen (classificatiecodes die enkel de letter F bevatten)
3000
(a)
(b)
Giftige gassen (classificatiecodes die de letters T, TF, TC, TO, TFC of TOC bevatten), met uitzondering van de spuitbussen
0
(a)
0
3
Brandbare vloeistoffen van de verpakkingsgroepen I en II
3000
(a)
(b)
Vloeibare ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
0
(a)
0
4.1
Ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
(a)
(a)
0
4.2
Stoffen van verpakkingsgroep I
3000
(a)
(b)
4.3
Stoffen van verpakkingsgroep I
3000
(a)
(b)
5.1
Oxiderende vloeistoffen van verpakkingsgroep I
3000
(a)
(b)
Perchloraten, ammoniumnitraat, ammoniumnitraathoudende meststoffen en ammoniumnitraat-emulsie, ammoniumnitraat-suspensie of ammoniumnitraat-gel
3000
3000
(b)
6.1
Giftige stoffen van verpakkingsgroep I
0
(a)
0
6.2
Infectueuze stoffen van categorie A (UN-nummers 2814 en 2900, met uitzondering van dierlijke stoffen)
(a)
0
0
8
Bijtende stoffen van verpakkingsgroep I
3000
(a)
(b)
(a)
Niet relevant.
(b)
De bepalingen van 1.10.3 zijn niet van toepassing, ongeacht de hoeveelheid.
(c)
Een in deze kolom aangegeven waarde geldt slechts wanneer het vervoer in tanks toegelaten is overeenkomstig kolom (10) of (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2. Voor de stoffen die niet in tanks mogen vervoerd worden is de vermelding in deze kolom niet relevant.
(d)
Een in deze kolom aangegeven waarde geldt slechts wanneer het losgestort vervoer toegelaten is overeenkomstig kolom (10) of (17) van tabel A in hoofdstuk 3.2. Voor de stoffen die niet losgestort mogen vervoerd worden is de vermelding in deze kolom niet relevant.