Nieuwe ADR boetetabel van kracht

Gisteren is in de Staatscourant de Richtlijn voor strafvordering “Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)” ten aanzien van vervoer over de weg gepubliceerd.

Deze nieuwe richtlijn vervangt de huidige. Wat ons direct opvalt is dat in de nieuwe tabel duidelijk staat aangegeven welke partij in het vervoer beboet kan worden. Uit het oogpunt van de ketenaansprakelijkheid kunnen meerdere betrokkenen (tegelijkertijd), zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (zoals de chauffeur), via de WVGS strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van het ADR/WVGS. In het ADR worden de volgende belangrijke betrokkenen genoemd: afzender, de vervoerder, geadresseerde (belangrijke betrokkenen 1.4.2 ADR). Tevens worden er voorbeelden gegeven van mogelijk andere betrokkenen en hun plichten: belader, vuller, verpakker, exploitant en losser (1.4.3 ADR).

Vaak denkt men ten onrechte dat alleen de vervoerder bij overtredingen boetes krijgt. Door middel van deze nieuwe tabel komt aan die onjuiste voorstelling van zaken wellicht een einde.

Voor meer informatie: De Staatscourant

BIJLAGE

AF = Afzender

VV = Vervoerder

GE = Geadresseerde, LO = Losser

BE = Belader

VU = Vuller

VP= Verpakker

EX = Exploitant/gebruiker

sectienummer (ADR) (tenzij WVGS is aangegeven) Beschrijving van de overtreding AF VV GELO BE VU VP EX Geldboete Risico Categorie
VERVOERSDOCUMENTATIE
Vervoersdocument:
8.1.2.1.a / 5.4.1.1.2 Vervoersdocument niet aanwezig/leesbaar x x x x 1.600 I
5.4.1.1.1 a t/m d Geen of onjuist UN-nummer, vervoersnaam, etiketnummer(s) of verpakkingsgroep x x x x 1.600 I
5.4.1.1.1 e t/m i Geen of onjuiste aantal en omschrijving colli, bruto massa, of netto massa voor ontplofbare stoffen en voorwerpen. Ontbreken van naam en het adres van de afzender / geadresseerde. Ontbreken van verklaring eventuele bijzondere overeenkomst x x x x 750 III
5.4.1.1.1 b jo 3.1.2.8 Ontbreken of onjuiste technische benaming x x x x 750 III
5.4.1.1.1 k Geen of onjuiste code voor beperking in tunnels x x x x 750 II
5.4.1.1.3 t/m 5.4.1.1.19 + 5.4.1.2 Ontbreken aanvullende informatie x x x x 750 III
5.4.1.1.7 jo 1.1.4.2.1 Ontbreken verklaring: ‘vervoer volgens 1.1.4.2.1’ in het vervoerdocument x x x x 750 III
5.4.1.4 Geen vereiste opmaak en taal x x x x 750 III
5.5.2.4 / 5.5.3.7 Documenten bevatten niet de juiste informatie m.b.t. de gegaste eenheid/colli met stoffen voor koelings of conditionerings doeleinden x x x x 1.600 I
3.5.6 Geen informatie mbt EQ opgenomen in documenten x x x x 375 III
5.4.4 Documentatie niet 3 maanden bewaard x x 750 III
Schriftelijke instructies
8.1.2.1.b jo 5.4.3.1 / 2 Niet aanwezig dan wel deels / niet in juiste taal x 1.200 II
5.4.3.4 Niet opgesteld overeenkomstig het daarvoor vastgestelde model en/of inhoud en/of kleur x 375 III
Vakbekwaamheidcertificaat:
8.2.1.1 Geen of verlopen vakbekwaamheidcertificaat x 1.600 I
Container-/voertuigbeladingscertificaat:
5.4.2 Niet bij het vervoerdocument gevoegd dan niet overeenkomstig sectie 5.4.2 van de IMDG code x x x 750 III
Keuringsdocumenten
8.1.2.2. a) jo. 9.1.3 jo. div 6.7 en 6.8 Geen geldig certificaat van goedkeuring aanwezig (wel overlegd via fax/email. Anders behandelen als niet afgegeven) x x x x 375 III
CLASSIFICATIE
2.1.2.1 Stof niet geclassificeerd x 4.100 I
2.1.2.1 Stof niet juist geclassificeerd (risico hoger, onderclassificatie) x 2.400 I
2.1.2.4 Stof niet toegelaten voor vervoer x x x x x x x 4.100 I
UITRUSTING
Brandblusmiddelen:
8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 Geen / niet werkende (bv geen druk) brandblusmiddelen (per brandblusapparaat) x 750 II
8.1.4.4 Draagbare brandblusapparaten zijn niet voorzien van een merkteken en/of verzegeling (per brandblusapparaat) x 375 III
8.1.4.5 Het niet gemakkelijk voor handen hebben van de brandblusapparaten + keuringsdatum verstreken (wel werkend) x 375 III
Uitrusting algemeen:
8.1.5.2 Geen/onvoldoende/onjuiste uitrusting x 750 II
8.1.5 Alle voorkomende combinaties eendaadse samenloop x 1.200 II
KENMERKING EN ETIKETTERING
Oranje borden (voertuig/tankwagens/transporteenheden):
8.1.3 jo 5.3.2.1. Borden niet aangebracht x x x x 1.600 I
8.1.3 jo 5.3.2.1. Borden zijn niet duidelijk zichtbaar of niet juist aangebracht x 750 II
5.3.2.1.2 / 5.3.2.1.4 Geen/onjuiste gevaarsidentificatienummer(s) en/of UN-nummer x x x x 1.600 I
Kenmerking/etikettering (voertuig/tank):
8.1.3 jo 5.3.1 Geen groot etiket overeenkomstig hoofdstuk 5.3 x x x x 1.600 I
5.5.2.3 / 5.5.3.6 Geen waarschuwingsteken gegaste eenheid dan wel colli met stoffen voor koelings of conditionerings doeleinden x x x 1.600 I
5.3.1.7 / 5.3.2.2 / 5.3.3 / 5.3.6 / 5.5.2.3.2 / 5.5.3.6.2 Opmaak/lay out kenmerking/etikettering voldoet niet x x x 375 III
7.5.11 CV 36 Ontbrekende tekst ‘waarschuwing geen ventilatie voorzichtig openen’ x x 750 II
8.1.3 jo. 5.3.6 jo. 5.2.1.8.3 Geen kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen x x x x 750 II
Kenmerking/etikettering (colli):
5.1.2.1 / 3.4.11 / 3.5.4.3 Oververpakking niet voorzien van opschrift ‘oververpakking’ en zo nodig van etiketten, kenmerking en richtinggevende pijlen x x x 750 II
5.2.2.1.1 / 5.2.2.1.2 Geen etiket/ onuitwisbaar merkteken voor elk voorwerp of stof (zoals opgenomen in tabel A hoofdstuk 3.2 kolom 5, tenzij anders kolom 6) x x x 1.600 I
5.2.2.1.1 / 5.2.2.1.2 Onjuist etiket/ onuitwisbaar merkteken voor elk voorwerp of stof (zoals opgenomen in tabel A hoofdstuk 3.2 kolom 5, tenzij anders kolom 6) x x x 750 II
5.2.1.1 t/m 5.2.1.7 Geen identificatienummer en opschriften x x x 1.200 I
5.2.1.1 t/m 5.2.1.7 Onjuiste identificatienummer en opschriften x x x 750 II
5.2.1.8 Geen kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen x x x 750 II
5.2.1.9 / 7.5.1.5 Geen / onjuiste stand richtinggevende pijlen x x x 1.200 I
3.4.5 / 3.4.6 / 3.5.4.1 Verpakking niet voorzien van LQ dan wel uitgezonderde hoeveelheid label x x x 750 II
5.2.1.1 / 5.2.1.3 / 5.2.1.5 / 5.2.1.8.3 / 5.2.1.9.1 / 5.2.2.2 Opmaak/lay out kenmerking/etikettering voldoet niet x x x 375 III
OMHULLINGEN
Collo:
4.1 jo 3.2 (tabel A) Verpakking niet toegelaten voor de stof x x x 1.600 I
4.1.1.1 / 3.4 / 3.5 Niet verpakt overeenkomstig gestelde voorwaarden x x x 1.600 I
4.1.1.3 Verpakkingen niet UN goedgekeurd x x x 2.400 I
4.1.1.3 jo. 6.5.4.4 IBC’s niet voldaan aan inspecties en beproevingen x x x 1.200 II
4.1.1.4 Onvoldoende ledige ruimte bij vervoer vloeistof x x 1.600 I
4.1.1.5 Niet op juiste wijze verpakte en vastgezette binnenverpakking x x 1.200 I
4.1.1.6 Gezamenlijke verpakking onverenigbare stoffen (zie ook 7.5.2/7.5.4 samenladingverbod) x x x 4.100 I
4.1.1.15 Gebruiksduur overschreden van kunststof verpakkingen x x x 1.200 II
4.1.4., p200 8 en 9 jo 6.2.1.6.1 Periodieke onderzoeken drukhouders zijn niet uitgevoerd x x x 750 II
4.1.6.8 Niet of op onjuist wijze voldoen aan de eisen gesteld aan afsluiters drukhouders x x x 1.600 I
Hfdst 6 diverse soorten verpakkingen Kenmerk niet duurzaam/zichtbaar x x x 375 III
idem Geen kenmerk aangebracht, wel UN goedgekeurd x x x 750 II
6.1.3.1 e Kunststof verpakking niet voorzien van aanduiding maand fabricage (klok) x x x 750 II
6.5.2.2 Geen/onjuiste kenmerking IBC’s x x x 750 II
Tanks/batterijwagens en MEGC’s:
7.4.1 jo 3.2 (tabel A) Vervoer gevaarlijke goederen niet in tanks toegestaan x x x x 2.400 I
4.2.1.1 / 4.2.2.2 / 4.3.2.1.5 jo 3.2 (tabel A) Gevaarlijke stoffen niet in betreffende tank toegestaan x x x x 2.400 I
4.2.1.9.6 c) / 4.2.1.5 / 4.3.2.3.3 / 4.3.2.4.2 Niet goed gesloten (geen lekkage) x x x 1.600 II
4.2.1.9.6 c) / 4.3.2.3.3 / 4.3.2.4.2 Niet goed gesloten, waardoor de inhoud ongecontroleerd naar buiten is getreden x x x 4.100 I
4.3.2.3.5 / 4.3.2.4.1 Gevaarlijke resten vervoerde stof aan de buitenzijde x x x 1.600 I
4.2.1.9.1.1 / 4.3.2.2.1 Overschrijding van de vullingsgraad x x x 1.600 I
4.2.1.9.6 a) / 4.3.2.2.4 Niet tot ten minste 80% en ten hoogste 20% van de inhoud gevuld x x x 1.600 I
6.7.2.20.2 / 6.7.3.16.2 / 6.8.2.5.2 / 6.8.3.5.11 Aanduiding op tanks ontbreekt/onvolledig x x x x 1.200 II
6.7.2.20.1 / 6.7.3.16.1 / 6.8.2.5.1 / 6.8.3.5.10 Geen/onjuiste gegevens stempelplaat x x x x 1.200 II
8.1.2.2 a) jo. 9.1.3 jo div 6.7 en 6.8 Reservoirs en uitrustingsdelen niet voor gebruik gekeurd x x x x 4.100 I
8.1.2.2. a) jo. 9.1.3 jo. div 6.7 en 6.8 Reservoirs en uitrustingsdelen niet periodiek gekeurd x x x x 1.200 II
Losgestort
7.3.1.1/2 Goederen losgestort in voertuigen of containers niet toegestaan x x x x 2.400 I
7.3.1.3 Niet stofdicht dan wel niet goed gesloten x x x x 4.100 I
7.3.1.8 Gevaarlijke resten vervoerde stof aan de buitenzijde x x x x 1.600 I
OVERIGE OVERTREDINGEN
Algemeen
3.3 / 4.2.5.3 / 4.3.5 / 6.8.4 / 7.2.4 / 7.3.3 / 7.5.11 / 8.5 Overige bijzondere bepalingen x x x x x x x 1.600 I/II/III
8.1.1 Transporteenheid geladen met gevaarlijke goederen omvat meer dan één aanhangwagen of oplegger x x x 1.600 I
7.5.9 jo 8.3.5 Tijdens behandeling roken in of in de nabijheid van voertuigen of containers x x x x x 1.600 I
7.5.11 CV1(1) jo 3.2 tabel A Zonder bijzondere toestemming binnen de bebouwde kom of zonder inlichting buiten de bebouwde kom laden of lossen voor een voor het publiek toegankelijke plaats x x x x x 1.600 I
Voorschriften laden, lossen en behandeling:
7.5.2 / 7.5.4 Voorschriften betreffende samenlading of scheiding niet in acht genomen (zie ook verpakking onverenigbare stoffen 4.1.1.6) x x x x 4.100 I
7.5.5.2 / 7.5.5.3 Beperking hoeveelheden te vervoeren stoffen in een voertuig niet in acht genomen x x x 2.400 I
7.5.7.1 Stuwage x x 1.600 I
Veiligheidsmaatregelen/inrichtingseisen:
Art. 47 WVGS Voorvallen/ongevallen niet onverwijld melden aan Minister van I&M x x x x x x x 4.100 I
Art. 48 WVGS tweede lid jo. 1.8.5 Voorvallen/ongevallen niet (conform) gerapporteerd x x x x x x x 1.600 II
1.3.1 / 3.4 / 5.5.2.2 / 5.5.3.2.4 juncto art. 11 hoofdstuk II VLG Personeel niet (conform) opgeleid x x x x x x x 1.200 II
1.10.1.3 Voorschriften betreffende toezicht op voertuigen niet in acht genomen (algemene voorschriften) x x x x x x 750 II
1.10.3.2.1/ 1.10.3.2.2 Beveiligingsplan onvoldoende, per ontbrekend element x x x x x 200 II
1.10.3.2.1 Beveiligingsplan niet aanwezig x x x x x 1.600 I
1.10.3.3 Geen operationeel en effectief apparaat, uitrustingsdeel of procedure tegen diefstal van voertuig of lading x x x x x 750 II
7.5.10 / 8.5 S2 onder 3 (FL voertuigen) / 4.1.2.1 (IBC’s) Niet aarden voertuig, transporttank, tankcontainer of IBC’s x x x 1.200 I
8.4 jo 8.5 S1 (6) en S14 t/m S24 Voertuigen niet onder toezicht gesteld, of zonder toezicht op beveiligd depot of beveiligd fabrieksterrein geparkeerd (bijzondere voorschriften) x x x x x 1.600 II
Nationale bepalingen:
Art.19 WVGS Bebouwde kom niet vermeden x 1.600 I
Art.28 WVGS Niet nakomen routeplichticht x 1.600 I
8.6.4 jo. 1.9.5 jo.Art. 3 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet nakomen tunnelregime x 1.600 I
Art. 6 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet nakomen regeling m.b.t. weersomstandigheden x 1.600 I
6.8.3.2 N bijlage 2 Hoofdstuk 1 VLG Wegrijdalarmering ontbreekt of voldoet niet en/of noodstop ontbreekt of voldoet niet x 1.600 I
Gebruik zout veer:
Art. 7 sub 2 jo tabel 5 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet toegelaten stoffen en hoeveelheden vervoeren x 1.600 I
Art. 7 sub 7 jo 3 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet de benodigde informatie verstrekken omtrent aard/ hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen x 750 I
Gebruik ‘pont’:
Art. 8 sub c Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Transport met stoffen van klasse I met andere voertuigen of personen overgevaren x 1.600 I
Art. 8 sub e Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet de benodigde informatie verstrekken omtrent aard/ hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen anders dan van klasse I x 750 I
Veiligheidsadviseur:
1.8.3.1 Geen veiligheidsadviseur benoemd x x x x x x 1.600 I
1.8.3.3 Geen jaarverslag opgesteld en/of niet uitvoeren taken x x x x x x 750 II
Overtredingen Chauffeur:
Art.19 WVGS Bebouwde kom niet vermeden 500 I
Art.28 WVGS Routeplichtige gevaarlijke stoffen vervoeren over andere dan door gemeenten aangewezen en aangeduide wegen / weggedeelten 500 I
8.6.4 jo. 1.9.5 jo.Art. 3 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet houden aan het tunnelregime 500 I
Art. 6 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG Niet nakomen regeling m.b.t. weersomstandigheden 500 I
1.10.1.4 Niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs met foto. NB: Er is al snel sprake van samenloop, zie Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht(2009A024) 200 II
5.2.1.9 / 7.5.1.5 Geen / onjuiste stand richtinggevende pijlen 500 I
7.5.7.1 Stuwage 500 I
7.5.7.5 jo 8.3.3 Openen colli door bestuurder of voertuigbemanning 500 I
7.5.9 jo 8.3.5 Tijdens behandeling roken in of in de nabijheid van voertuigen of containers 500 I
7.5.10 / 8.5 S2 onder 3 (FL voertuigen) Niet aarden voertuig, transporttank, tankcontainer of IBC’s waarin vloeistoffen met een vlampunt van 60C° of lager, brandbare gassen, UN 1361 pg II, of poedervormige stoffen vervoerd (IBC) 500 I
8.1.2.2 b Vakbekwaamheidcertificaat wel in bezit, niet aan boord aanwezig 200 III
8.1.2.3 jo 5.4.3.1 Niet direct beschikbaar 200 III
8.1.3 jo. 5.3.2.1.1/2 Bord(en) niet aangebracht, wel aanwezig 500 I
8.1.3 jo 5.3.2.1.2/4 Onjuiste gegevens op oranje bord(en) 500 I
8.3.1 Passagiers vervoeren (per passagier) 200 I