Toename aantal meldingen ongewone voorvallen ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt, dat er in 2016 een toename is geweest van het aantal bedrijven dat ongewone voorvallen met milieugevolgen heeft gemeld. Het gaat bij deze cijfers om meldingen die op grond van artikel 17.2 Wet milieubeheer (Wm). Die schrijft voor dat bedrijven een ongewoon voorval moeten melden aan het Wabo-bevoegd gezag. Op basis van die melding kan zij een eventueel onderzoek instellen. Vervolgens geeft het bevoegd gezag de meldingen direct door aan de ILT.

Het hoofddoel van het melden is het (proberen) voorkomen van incidenten, er lering uit te trekken en de burger vertrouwen te geven dat bedrijven continu aandacht hebben voor het veiligheidsvraagstuk. Ondanks de toename blijft het aantal meldende bedrijven en de kwaliteit van de meldingen een punt van zorg.

Naast de Wet milieubeheer schrijft ook de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) de verplichting voor tot het melden van incidenten en voorvallen met gevaarlijke stoffen. In artikel 47 is opgenomen dat partijen (bijv. afzender, vervoerder, geadresseerde) ongevallen en/of voorvallen moeten melden. Die melding is iets wat bedrijven (of hun Veiligheidsadviseur ADR) direct moeten doen via 088 – 489 0000. Waar voorgeschreven dient vervolgens een meldingsformulier te worden ingevuld en ingestuurd. Ten onrechte wordt wel eens verondersteld dat bijvoorbeeld de brandweer of politie de melding aan de ILT doen. Helaas, dit doen zij niet.

Om ervoor te zorgen dat deze procedure in gang wordt gezet, adviseren wij onze opdrachtgevers (en ook u) om deze meldplicht in een (bestaande) procedure op te nemen. Voorkomen is natuurlijk altijd beter, maar als het dan toch……… zorg dat u dan ook administratief de zaken voor elkaar heeft.

De Factsheet “Ontvangen meldingen in 2016” van de ILT vindt u hier.